Telefon
+48 695-422-710
E-mail
lublin.gajewska@komornik.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt.: 08:00-15:00

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Dominika Gajewska,
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Łęcznej, al. Jana Pawła II 72 21-010 Łęczna
(dalej: „Kancelaria”).

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje
komornik Dominika Gajewska pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak
również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail
lublin.gajewska@komornik.pl lub listownie na adres siedziby Kancelarii.

 

Podstawa przetwarzania danych

Kancelaria przetwarzane dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych
zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją
zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

 

Źródło pozyskania danych

Kancelaria pozyskuje dane osobowe ze źródeł publicznych, od podmiotów
trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów
skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów
spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych
podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również
innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem
o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku
bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego
ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika
oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

 

Odbiorcy danych osobowych

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym
Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy
i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty
zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może
też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami
i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi
przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania
wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię
stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane
dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku
prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów
statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia
obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego
przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie
przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do
zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
(np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

Obowiązek podania danych osobowych

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności
podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji,
w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli
wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych
niezbędnych, np. na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich
przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

 

Przysługujące prawa

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem
Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam
je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody),
informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli
przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

 

Prawo wniesienia skargi
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez
Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których
dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia
umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie
wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych
osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych
osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich
do oceny niektórych informacji.